SI
Show menu

Skupščine

Notarski zapisnik 26. redne seje delničarjev skupščine

Skupščina navedene delniške družbe je bila izvedena na sedežu družbe dne 11. 04. 2016 (enajstega aprila dvatisočšestnajst). Začela se je on 8.00 (osmi) uri in je trajala do 9:20 (devet dvajsete) ure.

Nasprotni predlog k 2.2 točki dnevnega reda 26. skupščine delničarjev Pivovarne Union d.d.

Na podlagi 301. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Pivovarna Union d.d. objavlja Nasprotni predlog delničarja Roberta Žnidarja k 2.2 točki dnevnega reda 26. skupščine delničarjev Pivovarne Union d.d., ki bo dne 11. 4. 2016.

Obvestilo o 26. skupščini delničarjev

Na podlagi 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi s 1. odst. 384. člena ZGD-I ter 2. odst. 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. na zahtevo glavnega delničarja družbe Pivovarna Laško, d.d., sklicuje 26. redno skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., ki bo v ponedeljek, dne 11. 4. 2016, ob 8.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi (V. nadstropje), Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 25. skupščine delničarjev Pivovarne Union d.d.

Na podlagi 301. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Pivovarna Union d.d. objavlja Nasprotni predlog delničarja Žnidar Roberta k 3. točki dnevnega reda 25. skupščine delničarjev Pivovarne Union d.d., ki bo dne 12. 11. 2015. 

Obvestilo o 25. skupščini delničarjev

Na podlagi 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. na zahtevo delničarja družbe Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, sklicuje 25. redno skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 12. 11. 2015, ob 15.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi (V. nadstropje), Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Obvestilo o 24. skupščini delničarjev

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. uprava in nadzorni svet družbe sklicuje 24. redno skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 20. 4. 2015, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi (V. nadstropje), Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Obvestilo o 23. skupščini delničarjev, avgust 2014

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. uprava in nadzorni svet družbe sklicuje 23. redno skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana,  ki bo v sredo, dne 27. 8. 2014, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi (V. nadstropje), Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Obvestilo o 22. skupščini delničarjev, april 2014

Na podlagi 281., 295. in 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta 22. skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v torek, dne 15. 4. 2014, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi, V. nadstropje, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Obvestilo o 21. skupščini delničarjev, julij 2013

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta 21. redno skupščino delničarjev Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v torek, dne 23. 7. 2013, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Obvestilo o 20. skupščini delničarjev, avgust 2012

Na podlagi 295. člena in 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe, uprava in nadzorni svet Pivovarne Union d.d. sklicujeta 20. redno sejo delničarjev skupščine Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2012 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi, Pivovarniška ul. 2, Ljubljana.

Obvestilo o 19. skupščini delničarjev, januar 2012

Na podlagi 295. člena in 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe, uprava in nadzorni svet Pivovarne Union d.d. sklicujeta 19. redno sejo delničarjev skupščine Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v torek, dne 31. 1. 2012 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi, Pivovarniška ul. 2, Ljubljana.

Obvestilo o 18. skupščini delničarjerv Pivovarne Union d.d. z dne 22. 6. 2011

Dne 22. 6. 2011 je bila 18. skupščina delničarjev Pivovarne  Union d.d. Na skupščini je bilo od skupnega števila delnic 451.114 oz. 451.045 delnic z glasovalno pravico, na skupščini prisotnih oz. zastopanih 445.772 glasov.

Delničarji so na skupščini glasovali o odprtju skupščine, ugotovili  prisotnost in izvolili delovna telesa, seznanili so se s sprejetim letnim poročilom za leto 2010(dvatisočdeset), s poročilom nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih  s povezanimi družbami, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta  in odločali o podelitvi razrešnice upravi in članom nazdornega sveta za leto 2010 (dvatisočdeset), obravnavali so sprememe  statuta družbe in imenovali poobčlaščenega revizorja za leto 2011.

Nasprotni predlog k 5. točki 18. redne seje delničarjev skupščine Pivovarne Union d.d.

Na podlagi 300. člena v zvezi s 301. členom Zakona o gospodarskih družbah uprava objavlja nasprotni predlog k 5. točki 18. redne seje delničarjev skupščine Pivovarne Union d.d., ki bo v sredo, 22. junija 2011, ob 9. uri  v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi,  Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Obvestilo o 18. skupščini delničarjev, junij 2011

Na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah - 1 (ZGD-1) in 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje 18. redno sejo delničarjev skupščine  Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana, ki bo v sredo, 22. junija 2011, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Arhiv objav